MR

De MR praat mee over alles wat met het onderwijsaanbod te maken heeft. Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de MR invloed uitoefenen op het beleid van het kindcentrum. Elke kindcentrum heeft verplicht een MR. Het MR-werk draait om het aandragen van onderwerpen en het innemen van een standpunt ten opzichte van datgene wat het bestuur/ de schooldirectie doet. Eén van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is de instemmings- en adviesbevoegdheid. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan, en deze behartigd. De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding, in een gelijke verhouding. Vacatures voor de MR worden via de nieuwsbrief verspreid.  

Zij vergadert eens per twee maanden. De medezeggenschapsraad heeft via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) inspraak op het stichtingsbrede beleid. De leden van de medezeggenschapsraad zijn Tialda van Kampen en Harwin Panjer. Namens het team Lineke Jonker en Jorik Woltmeijer.