Identiteit

De Holtenhoek is een open en modern christelijk kindcentrum. Dit houdt voor ons in dat de normen en waarden zoals die vanuit de bijbel aan ons worden overgedragen de inspiratie vormen bij ons werken en leren. In de basisschoolgroepen vertellen we de bijbelverhalen en zingen daarover. De bijbelverhalen dienen als voorbeeld voor hoe we in het dagelijks leven met elkaar om zouden moeten gaan. Samen met de leerlingen willen we inhoud geven aan begrippen als gerechtigheid, vrede en liefde voor elkaar en voor de ons omringende natuur.  

De Holtenhoek staat open voor alle kinderen, waarvan de ouders zich kunnen vinden in deze levensbeschouwelijke overtuiging. Je bent niet alleen op de wereld, maar je hebt een verantwoordelijkheid en oog voor elkaar, waarbij iedereen zichzelf mag zijn. 

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen actief deelnemen aan de Nederlandse samenleving en van hieruit begrip en waardering kunnen opbrengen voor allerlei culturen en samenlevingsvormen in Nederland en daarbuiten. Activiteiten die wij in dit kader doen geven we duurzaam vorm in ons burgerschapsonderwijs, waarin we zowel oog hebben voor actuele internationale onderwerpen als relevante regionale ontwikkelingen.

In de dagelijkse omgang proberen we: 

  • de kinderen te laten merken dat iedereen er mag zijn zoals hij/zij is
  • de kinderen een veilige speel-leeromgeving te bieden, waarin het gestimuleerd wordt zichzelf te ontplooien en waarin het onbekommerd zijn of haar plaats te midden van andere kinderen kan innemen 
  • de mogelijkheden die elk kind heeft als basis te nemen voor ons handelen
  • het kind te stimuleren te leren dat een mens er niet alleen is voor zichzelf, maar ook voor de ander
  • het kind te stimuleren te leren de maatschappij en de medemens open tegemoet te treden, zonder de last van vooroordelen, maar op basis van respect en acceptatie
  • het kind bewust maken van zijn verantwoordelijkheid naar de ander toe.