Kwaliteitszorg

Het team van De Holtenhoek volgt met belangstelling, en neemt waar mogelijk deel aan, de nieuwe ontwikkelingen in het basisonderwijs. In het kindcentrumplan 2023 - 2027 (ter inzage op school), wordt de huidige situatie van de school geschetst en staan de plannen voor de toekomst centraal. 

Wij werken voortdurend aan de kwaliteit en verbetering (in welke vorm dan ook) van ons onderwijs. Naast het kindcentrumplan wordt er jaarlijks in de kindcentrumgids verantwoording afgelegd aan ouders en inspectie over het afgelopen jaar en het te voeren beleid. Naast de nodige gegevens voor het komend jaar geven we aan waar we als school staan, wat we belangrijk vinden en hoe we dat willen realiseren. Om steeds opnieuw de kwaliteit te bewaken en te waarborgen worden er jaarplannen gemaakt n.a.v. verschillende interne en externe documenten en onderzoeken. Deze worden na een schoolperiode weer geëvalueerd en bijgesteld. Deze jaarlijkse cyclus mondt dan na vier jaar uit in een nieuw kindcentrumplan, waar de koers voor de toekomst in wordt beschreven. Al deze plannen moeten in samenhang zijn met de visie van De Holtenhoek en het beleid van CKC Drenthe. De leerkrachten zijn van groot belang bij het behouden en ontwikkelen van de kwaliteit. Door middel van lesobservaties en collegiale visitaties waarborgen we het hoge didactische en pedagogische niveau. Door overleg en samenwerking en het regelmatig (bij)scholen van kennis en competenties (zowel individueel als in teamverband) blijft de kwaliteit een terugkerend punt van gesprek en ontwikkeling.