Klachtenregeling

Ook op ons kindcentrum kunnen klachten voorkomen. We gaan ervan uit dat de ‘lichtere’ klachten zoveel mogelijk binnen de muren opgelost worden via de leerkracht of de directie. Voor klachten waar geen oplossing voor wordt gevonden, hebben wij een klachtenregeling opgesteld, wat op het kindcentrum ter inzage ligt.  

Volgens de klachtenregeling zullen ouders in de meeste gevallen met hun klacht eerst terechtkomen bij de contactpersoon van onze school: Erwin van Dijk. 

Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan een beroep gedaan worden op de eigen klachtencommissie van CKC Drenthe via 

klachtencommissie@ckcdrenthe.nl   

Externe vertrouwenspersonen

CKC Drenthe beschikt over twee externe vertrouwenspersonen die functioneren als aanspreekpunt bij klachten. De vertrouwenspersonen gaan na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Zij begeleiden de klager desgewenst bij de verdere procedure en verlenen bijstand. Uiteraard zijn de vertrouwenspersonen gebonden aan geheimhouding en nemen zij bij hun werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. De vertrouwenspersonen van CKC Drenthe zijn:

Ds. D. (Diete) Kits, uit Bovensmilde, tel. 0592-412697, predikant in de PKN te Bovensmilde

Mw. E.G. (Liesbeth) Harderwijk uit Assen, tel. 06-12931896, voormalig familierechtadvocaat en mediator

Naast de eigen klachtencommissie zijn er verder nog de volgende landelijke commissies: 

  1. De Commissie van beroep funderend onderwijs voor behandeling van klachten van werknemers tegen besluiten van hun werkgevers. 
  2. De Landelijke commissie voor geschillen WMS voor behandeling van medezeggenschapgeschillen  
  3. De Geschillencommissie passend onderwijs voor behandeling van geschillen betreffende het passend onderwijs.  

Meer informatie hierover is te vinden op www.onderwijsgeschillen.nl