Visie

 

Samen leren met plezier

 

Presteren met plezier 

Het doel van ons onderwijs is dat iedere leerling zich ontwikkelt naar zijn/haar mogelijkheden. Voorwaarde voor een optimale ontwikkeling is dat elk kind lekker in zijn vel zit en met plezier naar school gaat. Vandaar dus: presteren met plezier. 

Aan ons de taak de voorwaarden te scheppen voor een plezierige leef- en leeromgeving. Om dit te bereiken kijken we naar de onderwijsbehoefte van de leerling: wat heeft dit kind nodig om zich optimaal te ontwikkelen en zo goed mogelijk de doelen van ons onderwijs te bereiken. Voor de ene leerling kan dit bijvoorbeeld betekenen dat hij extra instructie of oefening nodig heeft, een andere leerling kan juist behoefte hebben aan extra uitdaging wat wij doen aan de hand van het zogenaamde ‘levelwerk’. Dit is een doorgaande leerlijn voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.  

Leerlingen zullen hun plek in de wereld moeten vinden. We willen hen daarop voorbereiden door onder andere in alle groepen Engelse les te geven.  

De leerresultaten worden nauwkeurig gevolgd aan de hand van het Cito-leerlingvolgsysteem. Hiernaast hebben we ook een volgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Dit leerlingvolgsysteem, ‘Zien’ genaamd, geeft ons inzicht in het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen: twee belangrijke voorwaarden voor het ‘presteren met plezier’.  

De leerkrachten geven kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Ze blijven continu in ontwikkeling door het individueel en gezamenlijk volgen van en anticiperen op actuele onderwijsinzichten.   

We volgen alle aspecten van de school en meten de kwaliteit planmatig met diverse instrumenten. 

 

1+1=3 

Leerlingen leren niet alleen van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. We werken daarom volgens de principes van coöperatief leren. Leerlingen discussiëren met elkaar over de leerstof, geven elkaar uitleg en informatie, overhoren elkaar en vullen elkaars zwakke kanten aan. Het onderwijs is niet alleen gericht op de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid en kennis, maar juist ook gericht op het verder helpen van de ander met de kwaliteiten die het kind zelf al bezit. De leerlingen worden uitgedaagd om zelf initiatief te nemen, elkaar te helpen en problemen samen op te lossen.  

Leerkrachten leren ook van de interactie met collega’s. We werken samen met collega’s binnen de school en in verenigingsverband. We wisselen ideeën uit en doen kennis van elkaar op. 

De school is voor leerkrachten, leerlingen en ouders. We zijn geïnteresseerd in elkaars mening en geven daar ruimte voor. In oudergesprekken, ouderinspraakorganen en leerlingenraadvergaderingen werken we samen aan een waardevolle basisschoolperiode voor de leerlingen. We ontmoeten elkaar bij de dagelijkse werkzaamheden, maar ook in vieringen. 

Door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten, verhogen we onze eigen kwaliteit. 

 

Jij en de ander 

Onze school is een open christelijke school. Vanuit dit perspectief zijn we dagelijks in gesprek over hoe we met elkaar omgaan. Je bent niet alleen op de wereld, maar je hebt een verantwoordelijkheid naar ‘de ander’ . Die ander kan een medeleerling, collega of ouder zijn, maar ook iemand buiten de school die jouw hulp en aandacht nodig heeft.    

Onze school is een open christelijke school. Dit betekent ook dat we kennis hebben van en respect hebben voor andere religies en dat we de onderlinge dialoog bevorderen. 

‘Jij en de ander’ gaan met respect met elkaar om en staan open voor elkaars mening en ideeën. 

We vormen elkaar en de leerlingen tot weerbare wereldburgers.