Visie

Team Holtenhoek verzorgt waardevol onderwijs: het kind staat centraal waarbij zelfvertrouwen en zelfstandigheid belangrijke sociale vaardigheden zijn en het onderwijs met wederzijdse betrokkenheid tussen school, kind en ouder wordt vormgegeven. Op de Holtenhoek nemen we weloverwogen beslissingen met betrekking tot leren, het organiseren van het leerproces, professionalisering en verandering. We geloven in de kracht van onze medewerkers en het verschil dat zij kunnen maken in de ontwikkeling van kinderen.

De snel veranderende maatschappij en een reeks aan landelijke opdrachten, zoals het implementeren van burgerschapsonderwijs en wetenschap & technologie, en schoolgebonden ontwikkelingen, zoals het doorontwikkelen van het leesonderwijs en de transitie van een basisschool naar een integraal kindcentrum, maakt goed onderwijs (en opvang) blijven verzorgen uitdagend. Team Holtenhoek kan die uitdaging met verve aan, doordat we de komende jaren nog doelgerichter, effectiever en ‘evidence-based’ ons onderwijs en toekomstige opvang gaan inrichten. Passend bij het gedegen fundament en de ontwikkelkracht heeft de Holtenhoek een motto geformuleerd.

 ‘MET BEHOUD NAAR GOUD’ 

In ons motto zijn beide termen tweeledig; behoud betekent enerzijds het behouden van alle pedagogische, didactische en organisatorische onderdelen die goed staan. Daarnaast pakken we de aankomende uitdagingen op door te focussen en prioriteiten te stellen, dus in een passend tempo, met behoud. Het goud (goed in het Drentsverwijst naar de regionale, (maatschappelijke) functie van de Holtenhoek. Daarnaast gaan we met Team Holtenhoek voor het hoogst haalbare, het goud. 

Vervolgens hebben wij drie richtinggevende uitspraken toegevoegd aan ons motto die gezamenlijk onze missie vormen:

‘Wij stellen kennis, presteren en plezier centraal’ 

‘Wij leren van en met elkaar’

‘Wij hebben oog voor elkaar en durven onszelf te zijn’ 

Op de Holtenhoek streven we naar het bieden van hoogwaardig en kennisrijk onderwijs. We hebben hoge verwachtingen van zowel de kinderen als van onszelf. Ons doel is om kennis over te dragen en vaardigheden aan te leren; dit is waar we goed in zijn en waar we plezier in hebben. We selecteren zorgvuldig activiteiten buiten het reguliere lesprogramma en integreren deze op een logische manier in ons curriculum. De kinderen van de Holtenhoek tonen doorzettingsvermogen: ze leren binnen een plezierige en veilige omgeving en worden gemotiveerd door succeservaringen. Ze verlaten ons kindcentrum met een brede kennis, klaar om op het voortgezet onderwijs op een passend niveau verder te gaan.

Om onze missie om te kunnen zetten naar plannen, activiteiten en analyses hebben we dit uitgewerkt in onze visie, met behulp van onderstaand visiekwadrant.

https://www.academica-group.com

Visie op leren: Hoe komen leerlingen op effectieve, efficiënte en aangename wijze tot kennis, vaardigheden en houdingsaspecten?

Visie op het leren organiseren: Hoe geven we als school vorm aan het leerproces (denk aan dicactiek, curriculum, toetsing, etc.)? 

Visie op professionaliteit: Hoe krijgen we een professionele cultuur die niet alleen gebaseerd is op meningen en aannames?

Visie op veranderen en verankeren: Hoe blijven we continu, gelegitimeerd verbeteren, veranderen en verankeren?

Visie op leren 

Op de Holtenhoek is kennis de basis van het leren, waarna de vaardigheden volgen. We werken evidence-informed: we baseren ons deels op wetenschappelijk onderzoek én we doen wat aantoonbaar werkt. Om de kinderen effectief te laten leren is het van belang dat zij de leerstof goed onthouden en deze in hun langetermijngeheugen opslaan. We houden dan ook rekening met de werking van onze hersenen en zo geven we ons onderwijs zo effectief mogelijk vorm.

In ons onderwijs richten wij ons op drie ontwikkelgebieden:

·      Kwalificatie (het aanleren van de nodige kennis en vaardigheden)

·      Socialisatie (ontwikkelen op sociaal en emotioneel gebied tot kritische burger)

·      Personificatie (hoe kan ik regie uitoefenen op mijn eigen ontwikkeling?)

Kwalificatie

‘We stellen kennis, presteren en plezier centraal’ & ‘We leren van en met elkaar’

Wij beschouwen leren als een blijvende verandering in het lange termijn geheugen. Bij het verwerven van kennis laten we ons leiden door wetenschap en cognitieve psychologie. We geloven in het bieden van kansen, motivatie en inspanning. Door deze benadering weten we hoe we kennis opdoen door aan te sluiten bij voorkennis. We baseren ons niet op aannames zoals leerstijlen, meervoudige intelligentie, maar op bewezen leerprincipes zoals het stellen van hoge verwachtingen, het formuleren van heldere doelen, reeds aanwezige kennis blijven oefenen en het geven van continue feedback. We erkennen dat denken een aangeleerde vaardigheid is die moeite kost. Hoe meer kennis je vergaart, hoe veerkrachtiger je wordt en hoe beter je je kunt handhaven in de maatschappij. Kennis is essentieel en vaardigheden komen voort uit kennis. In ons onderwijs komt dit tot uiting in doelgericht oefenen, waarbij de methode niet het doel is maar een middel. Dit is ook zichtbaar in de effectieve directe instructie (EDI), waarbij kinderen pas zelfstandig aan de slag gaan als ze het probleem voldoende beheersen. We leggen veel uit, doen veel voor (modellen) en stimuleren collectief leren. Succes leidt tot motivatie en plezier; deze motivatie ontstaat wanneer het leren succesvol verloopt.

Het didactisch handelen van de leerkracht blijft het meest belangrijk voor het leerrendement. In ons onderwijs maken wij selectief gebruik van ICT; dus alleen als het ondersteunend is aan ons onderwijs, zetten wij dit in in de vorm van passende digibordsoftware en I-Pads. Wij zijn ons bewust dat ICT aandacht- en taakwisseling vraagt. Daarom wordt het voor de kinderen voornamelijk ingezet bij automatisering en minder bij (instructie) nieuwe lesstof. ICT zetten we ook in als middel om onze leerlingen tot digitale geletterdheid te brengen om hun zodoende voor te bereiden op een snel veranderende (digitale) samenleving.

Socialisatie

 ‘We leren van en met elkaar’ & ‘We hebben oog voor elkaar en durfen onszelf te zijn’

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen actief deelnemen aan de Nederlandse samenleving en van hieruit begrip en waardering kunnen opbrengen voor allerlei culturen en samenlevingsvormen in Nederland en daarbuiten. Activiteiten die wij in dit kader doen geven we duurzaam vorm in ons burgerschapsonderwijs, waarin we zowel oog hebben voor actuele internationale onderwerpen als relevante regionale ontwikkelingen. Onze school is een open christelijke school. Je bent niet alleen op de wereld, maar je hebt een verantwoordelijkheid en oog voor elkaar, waarbij iedereen zichzelf mag zijn. Dat kan een medeleerling, collega of ouder zijn, maar ook iemand buiten de school die jouw hulp en aandacht nodig heeft.

Personificatie

‘We hebben oog voor elkaar en durfen onszelf te zijn’

Wij vinden persoonlijk leiderschap belangrijk, zowel voor leerlingen als collega’s. Hierbij staat het ontwikkelen in het nemen van eigen beslissingen en verantwoordelijkheden centraal. Iedereen wil het eigenaarschap voor de eigen groei nemen, met respect voor de wensen en belangen van een ander. Het is belangrijk om zelf regie met betrekking tot gedrag en persoonlijke ontwikkeling te nemen en daarmee gelijktijdig bij te dragen aan het team en de aanspreekcultuur. Hierbij hebben we oog voor en bieden we ruimte aan ieders eigen kwaliteiten, talenten en valkuilen.  Zo ontstaat gedeeld leiderschap en autonomie. Kinderen leren hun mening vormen en geven bijvoorbeeld door middel van de boekenkring en in de leerlingraad. Het team wordt structureel betrokken bij de doorontwikkeling van de Holtenhoek door middel van studiedagen, teamvergaderingen, bouwvergaderingen, planbordsessies en voortgangsgesprekken. Het waarderend persectief, waarbij iedereen het recht heeft en de ruimte krijgt om vanuit gelijkwaardigheid zijn of haar zegje te doen, is hierbij de onderlegger.

Visie op het leren organiseren

‘We stellen kennis, presteren en plezier centraal’ & ‘We leren van en met elkaar’

Op de Holtenhoek begint leren met het opdoen van kennis. De leerkrachten van de Holtenhoek leggen hun focus bij het verzorgen van goed onderwijs en het overbrengen van kennis. Ze doen dit van groep 1 tot en met 8 volgens het model van Expliciete Directe Instructie (EDI). De leerkracht activeert, betrekt alle kinderen voortdurend bij de instructie, controleert en stelt bij. Op deze manier verloopt het leerproces van het kind zo effectief mogelijk. Het effectieve directe instructie-model (EDI), kent een verdeling van fasen, namelijk het lesdoel en het activeren van voorkennis, het onderwijzen van concept en vaardigheid, de begeleide inoefening en de verwerking. Tijdens deze fasen kiezen we ervoor om niet alleen kinderen bij elkaar te zetten die cognitief en executief vaardig. Te vroeg en te veel individualiseren bevordert kansongelijkheid. De leerkracht en kwaliteitscoördinator beslissen, door middel van observaties, groepsbesprekingen en leerling besprekingen, hoe er het beste afgestemd kan worden op leertijd en ondersteuningsbehoeften.

Leraren houden elkaar scherp door regelmatig bij elkaar te observeren en feedback te geven op elkaars manier van werken. We vinden het heel belangrijk de instructie (direct, verlengd en verdiepend) goed in de vingers te hebben, omdat we zo alle kinderen gelijke en optimale kansen bieden.

‘We hebben oog voor elkaar en durven onszelf te zijn’

Wij willen van elkaar leren en het geven van feedback op het proces vormt hierbij een belangrijk onderdeel, waarbij we vormen van coöperatief leren inzetten. De inrichting van de lokalen, kantoren en de gemeenschappelijke ruimte (de zitkuil, bibliotheek, open keuken en koffietafel) laten zien dat we werken met meerdere werk- en instructieplekken waarbij we, teamleden, leerlingen en ouders, zichtbaar zin voor elkaar. Ouders zijn experts op het gebied van hun kind. Samen met ouders bepalen we nog beter wat de onderwijsbehoefte van de leerling is. We zijn geïnteresseerd in elkaars mening en geven daar ruimte voor. In oudergesprekken en ouderinspraakorganen (OR en MR) werken we samen aan een voor de kinderen waardevolle periode op de Holtenhoek.

Binnen het lokaal hebben we plaatsen aan de tafels, instructietafel en enkele zitzakken en in de onderbouw speel- en bouwhoeken. Buiten de lokalen hebben we vooral klavertafels, die vier zitplekken voor groepswerk bieden. 

Visie op professionaliteit

‘We stellen kennis, presteren en plezier centraal’ & ‘We hebben oog voor elkaar en durven onszelf te zijn’

Als lerende organisatie willen we onszelf altijd verbeteren. Aan vernieuwingen en veranderingen met betrekking tot onze manier van werken gaat onderzoek vooraf: we lezen, leren en ontwikkelen om de beste onderwijsprofessional uit onszelf te halen. Hierbij worden we ondersteund door de kwaliteitscoördinator, reken- en leescoördinatoren, bouwcoördinatoren en elkaar. Zo zorgen we ervoor dat we, de leerkrachten, in de best mogelijke (top)vorm voor de groep staan, want daar is waar het moet gebeuren, in de klas en in het belang van de kinderen. Samen met het kind, samen met ouders en samen met het team willen wij ontwikkelen en het beste onderwijs voor onze kinderen realiseren.

Door sinds 2023/2024 te beginnen om als Professionele Leergemeenschap (PLG) te opereren werken we structureel aan verbetering van ons onderwijsaanbod. Als team volgen we daarom samen scholingstrajecten en organiseren we studiedagen. Dit omdat teamleren en in praktijk leren beduidend meer effect sorteert dan allerlei individuele cursussen. Passend bij te ontwikkelen talent en persoonlijke ontwikkelbehoeften is er wel ruimte voor individuele scholing, onder de voorwaarde dat de opbrengst gedeeld wordt met het team. De kwaliteit van ons onderwijs, de medewerkers en de schoolleiding meten we aan de hand van gevalideerde instrumenten, zoals tevredenheidsonderzoeken en leeropbrengst analyses. Onze professionele cultuur kenmerkt zich door openheid, eerlijkheid en een actieve en onderzoekende houding. 

Visie op veranderen en verankeren

‘We stellen kennis, presteren en plezier centraal’ en ‘We leren van en met elkaar’

Ons toekomstbestendige beleid is gericht op en ondersteunend aan het bereiken van de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling. De Holtenhoek biedt het optimale aan de leerlingen, het team en de organisatie door voortdurend te verbeteren en te vernieuwen en de opbrengst te borgen in ambitie- en kwaliteitskaarten. In de huidige en op te zetten professionele leerteams werken en leren de teamleden van de Holtenhoek structureel, cyclisch en onderzoeksmatig samen. Door succesvolle samenwerkingen en de inzet van (externe) expertise verrijken we ons curriculum en zullen de leerlingen nog beter presteren en zich nog beter ontwikkelen.

De lat ligt hoog op de Holtenhoek, maar met oog voor werkdruk en behoud van plezier. Met het team besteden wij daarom bewust aandacht aan onze veranderingen. We doen dit de komende jaren door nog meer gericht te kiezen waar de prioriteiten liggen en wat en al dan niet veranderd en verbeterd kan worden. We stellen onszelf daarom steeds opnieuw de vraag: ‘Wat is onze uitdaging?’ en richten ons op ontwikkelen (nieuwe doelen stellen), verbeteren (hoe gaan we het beter doen?) en vernieuwen (door de vraag te stellen waarom we met het oude zouden willen stoppen). Wat goed is, behouden we.